علم فارکس

تحلیل کیفی

ارائه الگوی تحلیل کیفی تعاملی ریسک‌های زنجیره تأمین پایدار فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان.

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان.

3 عضو هیئت علمی گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان.

چکیده

یکی از مهم‌ترین رویکردهای راهبردی رقابت، کسب پایداری در مدیریت زنجیره تأمین فناوری اطلاعات برای ایجاد توازن اطلاعات در میان تصمیم‌گیرندگان می‌باشد که می‌تواند در قالب ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و غیره بازتاب یابد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تحلیلِ کیفی تعاملی ریسک‌های زنجیره تأمین پایدارِ فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان است. براساس روش‌شناسی پژوهش ترکیبی، ابتدا برای شناسایی مؤلفه‌ها و گزاره‌های ریسک‌های زنجیره تأمین پایدارِ فناوریِ اطلاعات از تحلیل فراترکیب و دلفی استفاده شد که مشارکت‌کنندگان این بخش ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان در سطح دانشگاهی بودند. سپس در بخش کمّی از تحلیل بازنمایی سیستمی استفاده شد که در این بخش نیز ۲۰ نفر از متخصصان فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت داشتند. مبتنی بر یافته‌های پژوهش، سه مؤلفه اصلی و ۲۸ گزاره اولیه تائید شد که پس از تحلیل دلفی با­هدف رسیدن به ­حدّ کفایت نظری تعداد ۲۱ گزاره‌ نهایی شد. در­ادامه نیز تحلیل روابط بین پیوندها و تأثیرگذاری سیستمی با گزاره‌های تأییدشده صورت پذیرفت و براین‌اساس محرک‌ ترین گزاره‌ها و پیامدهای مربوط به هریک­ از ریسک‌های زنجیره تأمین پایدار فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

  • ریسک زنجیره تأمین پایدار
  • توسعه فناوری اطلاعات
  • شرکت‌های دانش‌بنیان
  • تحلیل کیفی تعاملی
  • تحلیل بازنمایی سیستمی

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing an Interactive/Qualitative Analysis Model for Sustainable Information Technology Supply Chain Risks in Knowledge-Based Companies

نویسندگان [English]

  • Peyman Gholizadeh 1
  • Saber Molaalizadeh 2
  • Allahkaram Salehi 3

1 PhD Student of Industrial Management, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran.

2 Faculty Member, Department of Industrial Engineering, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran.

3 Faculty Member, Department of Accounting, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran.

One of the most important strategic competition approaches is to achieve stability in IT supply chain management, which creates information balance among decision-makers and further reflects in various dimensions such as economic, social, environmental, etc. The purpose of this study is to provide an interactive qualitative analysis (IQA) model of sustainable IT supply chain risks in knowledge-based firms. Based on the mixed research methodology, first, meta-synthesis and Delphi analysis were used to identify the components and risk propositions of the sustainable information technology supply chain. The participants in this section were 15 specialists and experts from academia. Then, in the quantitative phase, system representation analysis was used, in which 20 IT specialists in knowledge-based companies participated. Based on the research findings, three main components and 28 initial propositions were confirmed. After Delphi analysis, 21 final propositions were finalized to achieve theoretical adequacy. Then, the relationship between links and system effectiveness among the validated propositions was analyzed, and accordingly, the most motivating propositions and consequences related to each of the risks of sustainable IT supply chain in knowledge-based companies were identified.

فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره

هدف: صمیمیت یک نیاز اساسی در انسان و یکی از پایه‌های زندگی زناشویی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌های ارتقاء صمیمیت زوج‌ها انجام شد. روش: این پژوهش به صورت کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد متاهل شهر شیراز بودند که حداقل یک سال از ازدواجشان می‌گذشت و از بین آنها 10 نفر با توجه به اشباع داده مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. سؤال اصلی پژوهش این بود که «زوج‌ها از طریق چه روش‌هایی می‌توانند صمیمیت بین خودشان را افزایش دهند؟» یافته‌ها: طبق یافته‌ها. مقوله‌های عمده عبارت بودند از: انتقاد سازنده، گفتگوی سازنده و بی قضاوت، مهارت‌های گفتگو، حمایت و تکیه گاه بودن، احترام متقابل، تفریح، صفات بین فردی، هماهنگی در ابعاد متفاوت زندگی، ارتباط با سیستم‌های اطراف، مرزگذاری، رشد و بالندگی، احترام به خواسته‌ها و علائق، درک متقابل، پذیرش، تقسیم اقتضایی وظایف، توجه به نیازهای متقابل، شناخت و فردیت یافتگی و مقوله‌های هسته‌ای عبارت بودند از: ارتباط مؤثر و درک تفاوت ها. نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر مشخص شد که دو دسته از عوامل در افزایش صمیمیت زوج‌ها موثرند.این عوامل هم مفاهیم درون خانوادگی و هم مفاهیم برون خانودگی را در بر می‌گیرند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که با ارتقا مهارت‌های ارتباط مؤثر و همچنین مهارت‌های درک و پذیرش در زوج‌ها، زمینه افزایش صمیمیت آنها را فراهم کرد

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مشاوره خانواده
دریافت: 1399/5/10 | پذیرش: 1399/12/6 | انتشار: 1399/12/6

تحلیل کیفی مشارکت به روش مثلث‌سازی (مطالعه موردی: مشارکت شهرداری مشهد با سازمان‌های مردم نهاد)

هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل زمینه ساز مشارکت فعالانه تشکل های مردمی است. در راستای این هدف، محقق به بررسی وضعیت مشارکت سازمان های مردم نهاد با شهرداری در حوزه برنامه های فرهنگی - اجتماعی پرداخته است. بررسی و مطالعات انجام شده نشان می دهد که موانع زیادی بر سر راه مشارکت بین شهرداری و این گونه سازمان ها وجود دارد که بررسی آن دارای حائز اهمیت زیادی است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش کیفی و جامعه آماری آن، سازمان های مردم نهادی هستند که حداقل یک بار با شهرداری همکاری کرده اند. نتایج این تحقیق بیانگر موارد متعددی است که هریک به گونه ای بر مشارکت مؤثر است. محقق از مقولات حاصل شده دو مدل طراحی نمود. یکی از مدل ها براساس تحلیل مسائل اجتماعی در نظریه بودون است و مدل دوم براساس نظریه مبنایی است که شامل 6 نوع متغیر (شرایط زمینه ای، شرایط علّی، شرایط مداخله ای، پدیده، راهبردهای مقابله ای و پیامدها) است. نتیجه نهایی این است که تنها در صورتی که نوع تعامل شهرداری با سازمان های مردم نهاد از نوع مشارکت حداکثری متقابل باشد هر دو طرف رضایت کامل دارند، اما همان طور که نتایج نشان می دهد متأسفانه نوع مشارکت موجود بین این دو سازمان در حال حاضر از نوع مشارکت شعاری است که تنها در ظاهر و در زبان بسیار قوی اما در عمل، اصول مشارکت به علل متعددی که در این مقاله بیان شده، رعایت نمی شود. The aim of this study is to identify underlying factors in active participation of NGOs. Based on this aim, researchers have studied the status of participation between NGOs and municipality in the field of cultural and social programs. Studies show that there are a lot of obstacles to participation between municipality and such organizations, the study of which is very important. The present study is a qualitative research. The population of study is the NGOs which have cooperated with municipality at least once. The results of this study indicate numerous cases that affect participation in a way. The researchers have designed two models from obtained categories. One of the models is based on social problems analysis in Budon theory, and the second one is based on foundational theory which consists of 6 variables (background condition, causal condition, intermediate condition, phenomenon, contrasting procedures and consequences). The final result is that providing the type of interaction between municipality and NGOs is of maximum mutual participation, the both parties will have full satisfaction. But as results show, unfortunately the type of participation between these two organizations at the present time is kind of motto participation which is very strong in appearance and language, but in action participation principles are not observed because of multiple reasons which are mentioned in this research

تحلیل کیفی ریسک

بازاریابی، تبادل و ارایه کالا و خدمات را مطالعه نموده و به روشی متفاوت آن را مدیریت میکند. در این حوزه، مشتری به عنوان هدف در نظر گرفته شده که رضایت آن حتما باید جلب شود. علاوه بر این، بازاریابی به خلاقیت و نوآوری نیاز داشته و بخشی از دوره مدیریت کسب و کار به حساب می آید.
قابل ذکر است که بازاریابی به سایر فعالیت ها نیز ارتباط داشته و در صورتی موفق خواهد بود که همه عوامل از جمله عوامل محیطی نیز با آن همراهی کنند. علاوه بر این، هر بازاریاب ممکن است از شیوه های خاص بازاریابی برای ارایه محصول استفاده کرده و در صورت نیاز آنها را تغییر داده یا به سرعت به روز کند تا سود دهی را افزیش دهد. اما، دقت داشته باشید که این بازایابی باید به گونه ای انجام شود که مشتری را به خرید دوباره ترغیب کند.
سرفصل هایی که در این مقاله به تفضیل شرح میدهیم شامل تعریف بازاریابی، ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در فرآیند ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ، ابزارها و تکنیک های کنترل هزینه، آموزش مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)، دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار ، مدرک مدیریت حرفه ای کسب و کار ، گواهینامه مدیریت حرفه ای کسب و کار ، تحليل كيفي ريسك ومهم‌ترین وظایف رهبری سازمانی میشوند.

آموزش مدیریت حرفه ای کسب و کار برای کسانی که می خواهند در کار موفق شوند موثر است

ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در فرآیند ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ

غالبا، هر مشتری برای خرید یک کالا و یا خدمات دلایل مشخص و تعریف شده ای دارد که از نظر خودش منطقی و قابل قبول هستند و امکان دارد که از همین عوامل برای معرفی کالا به دیگران نیز استفاده کند. ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در فرآیند ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ میتوان شامل:
عوامل رواني و فردي : امکان دارد که افراد کالا و یا خدماتی را بر مبنای خواسته ها و نیازها، سبک زندگی، درک شان از محصول، نگرش متفاوت، تفکر دیگران در مورد محصول و یا حتی نام تجاری آن انتخاب کنند.
عوامل موقعيتي: امکان دارد افراد با توجه به عوامل و شرایط زمانی و مکانی و موقعیت های اجتماعی و فیزیکی کالایی را مفید تشخیص داده و آنرا به دفعات خریداری کنند.
آميخته بازارياب : در این گروه عواملی مانند شیو ه های ترغيبي شرکت برای معرفی محصول، شیوه های پرداخت، روش های متفاوت قیمت گذاری، ارایه تسهیلات، توضیخ کیفیت محصولات و نحوه توزیه آنها جای میگیرند.
عوامل فرهنگي و اجتماعي: امکان دارد که یک کالا از نظر گروهی از افراد جامعه پذیرفته شده و کارآمد بوده و یا حتی به دلیل باورهای خاص، در اجتماع طرفداران زیادی داشته باشد و از همین رو، مشتری آنرا تحلیل کیفی به سهولت انتخاب کند.

ابزارها و تکنیکهای کنترل هزینه

با توجه به تعدد و تنوع سازمان ها و کسب و کارها، همیشه باید روش های منحصربه فرد و ابزارهای ویژه ای را برای کنترل هزینه های جاری و پیش بینی نشده در نظر گرفت تا بودجه به هدر نرفته و کارها و وظایف مورد نظرنیز به بهترین نحو انجام شوند. ابزارها و تکنیکهای کنترل هزینه عبارتند از :
انجام حسابرسی داخلی و خارجی
با استفاده از حسابرسی، میتوان ریز هزینه های انجام شده در یک بازه زمانی خاص را مشخص نمود که البته اینکار باید توسط ممیزهای مالی انجام شود.
بودجه
در این روش، میتوان با استفاده از طبقه بندی بودجه ، سرمایه گذاری های متفاوت و کم کردن هزینه های غیرضروری، هزینه های کل را کاهش داد.
استفاده از چک
صاحبان کار میتوانند برای کنترل هزینه ها، تعدادی چک با مبلغ مشخص را از قبل امضا کرده و در بخش مالی نگه دارند و هزینه ها را طبق مبلغ چک تعدیل کنند. در این روند، میتوان از شیوه ها و نرم افزارهای حسابداری نیز کمک گرفته و نتیجه کار را به صورت کاهش هزینه مشاهده کرد.

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار همراه با اصول مدیریت همراه است

آموزش مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)

در کل، هر کسب و کاری نیاز به مدیریت حرفه ای دارد تا بتواند چهارچوب خود را تنظیم نموده و مشتری های خاص خود را پیدا کند. از این جهت، افراد و مدیرانی میتوانند در این حوزه موفق شوند که دوره های مدیریت کسب و کار را پشت سر گذاشته و گواهینامه مدیریت حرفه ای کسب و کار دریافت کرده باشند.
در راستای معرفی مدیریت MBA، مرکز آموزش مجازی فن پردازان، دوره آموزش مدیریت حرفه ای کسب و کار را برای دانش پذیران علاقمند به این حوزه معرفی کرده است. دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار، کاربردی و جامع بوده و فرصتی عملی در اختیار دانش پذیران میگذارد تا با شیوه های مدیریتی کسب و کار اشنا شده و برای وارد شدن به محیط کسب وکار واقعی تجارب مفیدی به دست آورند.
همچنین، مرکز آموزش مجازی فن پردازان در پایان دوره، به دانش پذیرانی که در آزمون آنلاین حد نصاب نمره را کسب نمایند، مدرک مدیریت حرفه ای کسب و کار اعطا میکند. قابل ذکر است که این مدرک مور تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و در همه موقعیت های شغلی و دولتی قابل استناد است و البته برای مهاجرت به کشورهای همسایه نیز مفید خواهد بود.

تحليل كيفي ريسك

روش تحليل كيفي ريسك، هنگامی برای یک پروژه مورد استفاده قرار میگیرد که احتمال خطر جدی در آن وجود داشته و بر دیگر فاکتورها نیز تاثیر بگذارد. در این راستا، یک مدیر باید برای ریسک های شناسایی شده به طور دقیق و حساب شده برنامه ریزی کند تا به موقع، مانع از وقوع خطرات احتمالی شود.
البته، مهمترین عامل در این میان همان ریسک ها هستند که باید قریب الوقوع بودنشان را از طریق ضرب کردن میزان تاثیر در احتمال وقوع به دست آورد. در مرحله بعد، بابد برای ریسک هایی که در مرحله قبلی امتیاز بالایی به دست آوردند ، برنامه ریزی نموده و ریسک های کم اهمیت را نیز در نظر داشت.

گواهینامه مدیریت حرفه ای کسب و کار برای افراد بعد از آزمون امکان پذیر است

مهمترین وظایف رهبری سازمانی

نقش رهبران مخصوصا رهبران سازمانی بسیار حساس و مهم است زیرا آنها تعیین کننده مسیر موفقیت بوده و میتوانند در صورت نیاز ، مشکلات احتمالی را اصلاح و یا برطرف کنند. از این جهت، وظایف رهبر سازمانی باید مشخص باشد تا او بتواند به دیگر کارکنان در جهت دستیابی به رویاهایشان کمک کند. مهم‌ترین وظایف رهبری سازمانی شامل:
تشویق و ترغیب کردن: مدیر باید کارکنان را برای خلق ایده های درست و مناسب تشویق کنند تا آنها نیز ایده هایشان را به اشتراک گذاشته و در موفقیت سازمان سهیم شوند.
مشارکت دیگران: مدیر باید، به شیوه ای کارکنان را آموزش دهد تا بتوانند مفهوم مشارکت را درک کرده و با مشارکت عملی، انرژی و قدرتی تازه به دست آورند.
تعیین خط مشی: مدیر میتواند با توجه به چشم اندازهای سازمان، خط مشی کلی ای را به عنوان الگو در نظر گرفته و تعیین کند و همزمان ازکارکنان بخواهد که برای پیشبرد اهداف طبق آن عمل کنند.
اصلاح امور: مدیر میتواند به منظور حل مشکلات، راه حل های خلاقانه ای ارایه داده و اوضاع سازمان را بهبود دهد.

برچسب ها : بازاریابی ، عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری خرید ، ابزارها و تکنیک های کنترل هزینه ، تحلیل کیفی ریسک ، مهمترین وظایف رهبری سازمانی ، آموزش مدیریت حرفه ای کسب و کار ، دوره تحلیل کیفی مدیریت حرفه ای کسب و کار ، مدرک مدیریت حرفه ای کسب و کار ، گواهینامه مدیریت حرفه ای کسب و کار

درباره فن پردازان

مؤسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان، با اخذ مجوز قطعی به شماره ۲۲/۶۰۷۴ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را با مدیریت میثم شکری ساز آغاز کرد. مأموریت اصلی این مؤسسه، برگزاری دوره های تخصصی و حرفه ای درحوزه مدیریت است.

فصلنامه

Journal of Hospital

Alaie H, Amiri Ghale Rashidi N, Amiri M. A qualitative analysis on family physician's program to identify the causes as well as challenges of the failure of program accomplishment. jhosp. 2020; 19 (3) :55-66
URL: http://jhosp.tums.ac.ir/article-1-6254-fa.html

علائی حسین، امیری قلعه رشیدی نیلوفر، امیری مجتبی. تحلیل کیفی برنامه‌ پزشک خانواده به منظور شناسایی علل و چالش‌های عدم پیشرفت برنامه. بیمارستان. 1399; 19 (3) :66-55

1- استاد مدیریت دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.
2- دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط‌شی گذاری عمومی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، تهران، ایران (*نویسنده مسئول) ،[email protected]
3- دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، رئیس مرکز پژوهش‌های کاربردی مدیریت؛ تهران، ایران.

زمینه و هدف: برنامه پزشک خانواده از مهم‌ترین تلاش‌های نظام سلامت ایران برای ایجاد نظام ارجاع در کشور، تدوین و در چند استان به اجرا درآمد، ولی به دلایلی چند با چالش‌های اساسی روبرو شد که موجب عدم پیشرفت برنامه گردید لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل برنامه‌ مذکور به منظور شناسایی علل و چالش‌های عدم پیشرفت برنامه صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه گذشته‌نگر حاضر از نوع تحلیل تحلیل کیفی سیاست، یک پژوهش کیفی است، در آن نمونه‌گیری مبتنی بر هدف بوده و جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از تحلیل اسناد و مصاحبه نیمه‌باز انجام شده است. تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل تم در چارچوب مثلث سیاست‌گذاری و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA انجام شد.
نتایج: بر اساس چارچوب مطالعه، چالش‌‌های برنامه در بعد زمینه عبارت‌اند از: تضاد منافع، قائم به فرد بودن برنامه‌‌ها، عدم ثبات در مدیریت و برنامه‌ها، توجه ناکافی به فرهنگ‌سازی و منابع و زیرساخت‌‌ها، در بعد محتوا عبارت‌اند از: رویکرد اجرایی نامتناسب، عدم بومی‌سازی، انتخاب ابزار نامناسب، شفافیت ناکافی و ابهام در اهداف، وظایف و مسئولیت‌ها. در بعد فرآیند؛ چالش‌های فرآیند بر اساس چرخه خط‌‌مشی‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: اجرای برنامه پزشک خانواده متأثر از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی است. از آنجا که این برنامه‌ مجدداً مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته است، لازم است سیاست‌گذاران و تصمیم گیران نظام سلامت با در نظر گرفتن موانع و چالش‌های مطرح شده به اصلاح محتوا و روش‌های اجرای برنامه اهتمام ورزند.

نوع مطالعه: مطالعه ی موردی | موضوع مقاله: سیاست گذاری ، برنامه ریزی و رهبری و مدیریت در بیمارستان
دریافت: 1398/11/26 | پذیرش: 1399/6/19 | انتشار: 1400/2/9

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا