ثروت فارکس

دودویی Binary

1 موقعیت خود را مشخص
کنید بازار ، نوع تجارت ، مدت زمان ، مانع و پرداخت را انتخاب کنید.

کتابخانه دیجیتال پروان

پدیدآور اصلی تقی زاده، سمیه. ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1388 موضوع ها بهینه سازی ترکیبیاتی Combinatorial Optimization / مساله کوله دودویی Binary پشتی چندبعدی Multidimensional Knapsack Problem / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / سیستم دودویی مورچه Binary Ant System شماره راهنما ‭02-40033

وارسی الگو در توصیفات ریو با استفاده از نظریه خودکارها Model Checking of Reo Specifications Using Automata Theorem

پدیدآور اصلی کشیش زاده، سارمن Keshishzadeh, Sarmen ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1389 موضوع ها وارسی الگو Model Cheking / سیستم مبتنی بر اجزا Component Based System / نمودار تصمیم گیری دودویی Binary Descision Making Diagram / مدل هماهنگ سازی Coordination Model / زبان مدل سازی ریو Reo Modeling Language / خودکارافزار بوخی Buchi Outomata شماره راهنما ‭19-41699

شبیه سازی تاثیر سرعت سردشدن و ترکیب شیمیایی بر ساختار اتمی شیشه فلزات حجمی آهن - فسفر و نیکل - فسفر Simulation of the Effect of Cooling Rate and Chemical Composition on the Atomic Structure of Bulk Metallic Glass Iron-Phosphorus and Nickel-Phosphorus

پدیدآور اصلی حسین زاده، دانیال Hosseinzadeh, Danial ناشر دانشگاه صنعتی شریف سال انتشار 1399 موضوع ها شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / شیشه فلزات حجمی Bulk Metallic Glass / نظم کم دامنه Short-Range Order / ساختار اتمی Atomic Structure / ساختار بلوری Crystalline Structure / سرعت سرمایش Cooling Rate / سیستم دودویی Binary System شماره راهنما ‭07-53202

تعیین داده های تعادلی مایع - مایع - بخار مخلوط آب - اتیل بنزن و ارائه مدل مناسب جهت پیش بینی رفتار تعادلی مخلوط

پدیدآور اصلی خانلری، آناهیتا. ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1387 موضوع ها تعادل مایع - مایع Liquid-Liquid Equilibrium / اتیل بنزن Ethylbbenzen / آب Water / سیستم دودویی Binary System / آزئوتروپ Azeotrope / مقادیر تجربی Experimental Data / مقادیر پیش بینی شده Predicted Values شماره راهنما ‭06-38766

بهینه سازی و صحه گذاری مدارهای محاسباتی در سطوح تجرید مختلف Optimization and Verification of Arithmetic Circuits under Different Levels of Abstraction

پدیدآور اصلی سربیشه یی، امید Sarbishei, Omid ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1388 موضوع ها وارسی صوری Formal Verification / نمودار تصمیم گیری دودویی Binary Descision Making Diagram / مدارهای محاسباتی Arithmetic Circuits / بهینه سازی در سطح چندجمله ای Polynomial Level Optimization / سیستم نمایش اعداد باقیمانده دار Residue Number System / بهینه سازی در سطح منطقی Logic Level Optimization / نمودار بسط شاخه ای Horner Expansion Diagram (HED) / اصلاح خطای منطقی Logic Debugging شماره راهنما ‭05-39950

بهینه سازی بر پایه ی اجماع عقاید در شبکه های پیچیده Optimization Based on Opinion Consensus in Complex Networks

پدیدآور اصلی حامد مقدم رافتی، همایون Hamed Moghadam Rafati, Homayoun ناشر دانشگاه صنعتی شریف سال انتشار 1393 موضوع ها شبکه پیچیده Complex Network / جستجوی تصادفی Random Search / تشکیل عقاید Opinion Formation / سیستم چندعاملی Multiagent System / بهینه سازی دودویی Binary Optimization / روش های مبتنی بر جمعیت Population-Based Methods / شبیه سازی اجتماعی Social Simulation / دینامیک عقاید Opinion Dynamics شماره راهنما ‭19-46667

اختر فیزیک فوران های پرتو گاما و ارائه مدل ابر چگال برای توضیح دو کوهانه بودن توزیع مدت آنها

پدیدآور اصلی شیخ مومنی، فرزان. ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1384 موضوع ها پرتوهای گاما Gamma Rays / فوران Burst / سیستم دودویی Binary System / ابرغول Super Giant / ستاره های فشرده Compact Stars شماره راهنما ‭04-35684

آشکارسازی سیاه چاله با استفاده از همگرایی گرانشی در یک سیستم دوتایی Black Hole Detection By Microlensing in Binary System

پدیدآور اصلی مهرابی رحمانپور، احمد Mehraby Rahmanpor, Ahmad ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1388 موضوع ها سیاه چاله ها Black Holles / ریزهمگرایی گرانشی Gravitational Microlensing / میکروهمگرایی Microlensing / سیستم دودویی Binary System شماره راهنما ‭04-39790

binary

معنی: دوتایی، مضاعف، جفتی معانی دیگر: دوگانه، متشکل از دو چیز، مزدوج، دو برابر، (شیمی) دارای دو بنیان یا دو عنصر، دارای یک عنصر و یک بینان، (کامپیوتر) باینری، دوگان (عدد 1 و صفر)، دودویی، (موسیقی) دوبخشی، قطعه ی مرکب از دو قسمت وابسته

بررسی کلمه

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] استفاده از نماد دودویی، در حقیقت فقط دستکاری و دستکاری اعداد است
[ترجمه گوگل] با استفاده از نماد باینری، در حقیقت فقط آنهایی که در حال تغییر هستند و noughts هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دستورالعمل ها به کد دودویی ترجمه می شوند، شکلی که کامپیوترها به راحتی می توانند با آن مقابله کنند
[ترجمه گوگل] دستورالعمل ها به کد باینری تبدیل می شوند، یک فرم که کامپیوتر به راحتی می تواند اداره کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] عدد دودویی یک عدد دودویی است که در پایه با استفاده از دو عدد ۰ نوشته می شود
[ترجمه گوگل] یک عدد دودویی عددی است که در پایه با دو عدد 0 و
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] ماشین محاسبات را در دودویی انجام می دهد
[ترجمه گوگل] این ماشین محاسبات را در باینری انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. This is usually the case when fixed-point binary format is used to represent store addresses, for example.

[ترجمه ترگمان] این معمولا زمانی است که فرمت باینری نقطه ای ثابت برای نشان دادن آدرس های ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه گوگل] این معمولا مواردی است که برای نمایش آدرسهای فروشگاه، برای مثال، از فرمت دودویی ثابت استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Their outputs are interpreted as a 6-bit signed binary number, which is to be the setting of the steering wheel.

[ترجمه ترگمان] خروجی آن ها به عنوان یک شماره دوتایی امضا شده امضا می شود که قرار است تنظیم فرمان باشد
[ترجمه گوگل] خروجی های آنها به عنوان یک عدد دودویی امضا شده 6 بیتی تعبیر شده است که باید تنظیم فرمان باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فرض کنید می خواهیم داده های دودویی را در امتداد خط تلفن بفرستیم
[ترجمه گوگل] فرض کنید ما مایل به ارسال اطلاعات باینری در طول خط تلفن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. However, for normal fixed-point binary arithmetic, we wish to have a range of positive and negative values.

[ترجمه ترگمان] با این حال، برای محاسبات دودویی یک نقطه ثابت، ما می خواهیم طیف وسیعی از مقادیر مثبت و منفی داشته باشیم
[ترجمه گوگل] با این حال، برای محاسبه دودویی عادی ثابت، ما آرزو داریم که دودویی Binary طیف وسیعی از مقادیر مثبت و منفی داشته باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] یک تک هواپیما می تواند تنها یک رقم دودویی را در هر موقعیت نگه دارد
[ترجمه گوگل] یک بیت یک بیت تنها می تواند یک رقم باینری را در هر موقعیت نگه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

نحوه تجارت گزینه های دودویی در Binary.com

نحوه تجارت گزینه های دودویی در Binary.com

صرف نظر از سادگی پیشنهاد بله یا خیر ، تجارت گزینه های دودویی نیز بسیار انعطاف پذیر است. این به شما توانایی تجارت می دهد:

 • تجارت دودویی Binary در بازارهای زیربنایی که شامل فارکس ، شاخص های سهام ، کالاها و موارد دیگر است.
 • پیش بینی حرکت بازار با استفاده از انواع معاملات بالا/پایین ، لمس/بدون لمس و ورود/خروج.
 • نگاهی کوتاه مدت یا بلند مدت با مدت زمان تجارت از 10 ثانیه تا 365 روز داشته باشید.
 • درآمد تا 50،000 دلار دریافت کنید. ضررها محدود به سهام اولیه شما هستند و نه بیشتر.


چرا باید گزینه های دودویی را با Binary.com معامله کنید

از یک بستر تجاری آنلاین برنده جایزه با شرایط تجاری که برای معامله گران جدید و با تجربه ایده آل است ، لذت ببرید.


برنده جایزه پلت فرم معاملاتی آنلاین

 • از یک بستر تجاری لذت ببرید که حرکت و استفاده از آن آسان است.
 • یک حساب باز کنید و معاملات خود را در عرض چند دقیقه شروع کنید.
 • هر زمان که می خواهید معامله کنید. شاخص های مصنوعی ما حتی در آخر هفته در دسترس هستند.
 • تجارت با پیشگام صنعت و دارنده فناوری قیمت گذاری ثبت شده.
 • با اطمینان بدانید که اطلاعات شخصی ، معاملات و وجوه شما همیشه ایمن هستند.

همه شرایط و مدت زمان

 • ارزهای تجاری ، شاخص های بورس ، کالاها و موارد دیگر را در بازارهای صعودی ، نزولی ، جانبی ، آرام و بی ثبات ، معامله کنید.
 • بازه های زمانی را از 10 ثانیه تا 365 روز انتخاب کنید.

قیمت رقابتی و شفاف قیمت های

 • دریافت قیمت هایی که با نرخ بین بانکی معیار قرار گرفته اند.
 • قبل از خرید قرارداد بدانید چقدر برنده یا باخت خواهید کرد.
 • قراردادهای بلند مدت خود را قبل از انقضا بفروشید تا از هرگونه سود احتمالی یا برای کاهش ضرر و زیان خود محافظت کنید.
 • برای یک معامله و معامله نقل قول دریافت کنید ، بنابراین همیشه نرخهای بی طرفانه و شفاف دریافت می کنید.

ایده آل برای معامله گران جدید و با تجربه

 • برای شروع معامله به اندازه 5 دلار سپرده گذاری کنید.
 • تجارت بر اساس "احساس روده" یا تکیه بر تجزیه و تحلیل فنی و اساسی است.
 • در هر زمان از بین بیش از یک میلیون تنوع تجاری احتمالی را انتخاب کنید و معاملات خود را با توجه به استراتژی دلخواه خود سفارشی کنید.
 • سود یکسان نسبت به سهام همه ارزشها بدست آورید.

نحوه تجارت گزینه های باینری


تجارت گزینه های دودویی نسبتاً آسان است. شما می توانید قرارداد را تنها در سه مرحله خریداری کنید:

نحوه تجارت گزینه های دودویی در Binary.com

1 موقعیت خود را مشخص
کنید بازار ، نوع تجارت ، مدت زمان ، مانع و پرداخت را انتخاب کنید.

نحوه تجارت گزینه های دودویی در Binary.com

2 قیمت خود را
دریافت کنید قیمت های فوری را بر اساس موقعیت خود دریافت کنید.

نحوه تجارت گزینه های دودویی در Binary.com

3 تجارت خود را انجام دهید
قرارداد بخرید یا موقعیت خود را دوباره تعریف کنید.


مرحله 1: موقعیت خود را مشخص کنید

نحوه تجارت گزینه های دودویی در Binary.com

اولین قدم این است که پارامترهای تجارت خود را تنظیم کنید. پنج پارامتر تجاری وجود دارد که باید برای دریافت قیمت قرارداد تنظیم کنید:

 • فارکس
  • جفت های اصلی و جزئی ، به علاوه شاخص های FX هوشمند
  • همه شاخص های عمده سهام در سراسر جهان از بازار فرابورس تهیه شده اند
  • کالاهای اصلی مانند طلا ، نقره و نفت
  • شاخص های مصنوعی اختصاصی ما که نیروهای بازار را شبیه سازی می کند
  • بالا پایین
   • پیش بینی کنید که آیا بازار از سطح فعلی خود افزایش یا کاهش می یابد یا اینکه بالاتر یا پایین تر از هدف قیمت تمام می شود.
   • پیش بینی کنید که آیا بازار به یک هدف قیمت دست خواهد زد یا نه.
   • پیش بینی کنید آیا بازار بین دو هدف قیمت باقی می ماند یا خارج می شود.

   3 مدت زمان
   معامله خود را از 10 ثانیه تا 365 روز تنظیم کنید ، چه دیدگاه کوتاه مدت و چه بلندمدتی از بازارها داشته باشید.

   4
   مانع برای تعیین موقعیت خود و راه اندازی پرداختی که دریافت می کنید ، مانع را تنظیم کنید.

   5 پرداخت مبلغی را
   که می خواهید از پیش بینی صحیح این قرارداد دریافت کنید ، انتخاب کنید.


   مرحله 2: قیمت خود را دریافت کنید

   نحوه تجارت گزینه های دودویی در Binary.com


   قیمت قرارداد به طور خودکار با فناوری قیمت گذاری ثبت شده ما بر اساس پارامترهایی که در مرحله 1 مشخص کرده اید محاسبه می شود ، قیمت های ما در بازار بین گزینه های بین بانکی معیار قرار می گیرد ، بنابراین شما همیشه رقابتی ترین قیمت ها را دریافت می کنید. این بدان معناست که شما همیشه قیمت مناسب و شفاف دریافت می کنید ، هر موقعیتی که باشید.


   مرحله 3: تجارت خود را انجام دهید

   نحوه تجارت گزینه های دودویی در Binary.com


   وقتی از قیمتی که دریافت می کنید رضایت دارید ، فوراً معامله خود را انجام دهید. با بستر منحصر به فرد ما ، هیچ خطری برای لغزش یا شکاف بازار وجود ندارد. و مهمتر از همه ، هیچ هزینه پنهانی وجود ندارد. همچنین می توانید هرگونه معاملات بلندمدت را در هر زمان پس بگیرید تا از شرایط مطلوب بازار سود دودویی Binary ببرید.

   انواع معاملات

   Binary.com انواع تجارت زیر را ارائه می دهد که به شما در اجرای نمای بازار یا استراتژی شما کمک می کند:

   • همسان/متفاوت است
    • پیش بینی کنید که آخرین رقم مطابقت داشته باشد یا مطابقت نداشته باشد.
    • پیش بینی کنید که آخرین رقم یک عدد زوج یا فرد پس از آخرین تیک باشد.
    • پیش بینی کنید که آخرین رقم بالاتر یا پایین تر باشد.
    • بازنشانی تماس
     • پیش بینی کنید که بازار در یک زمان از پیش تعیین شده (زمان بازنشانی) بالاتر از سطح فعلی یا سطح آن خواهد بود.
     • پیش بینی کنید که بازار در یک زمان از پیش تعیین شده (زمان بازنشانی) پایین تر از سطح فعلی یا سطح پایین تر خواهد بود.
     • در زمان بازنشانی ، اگر نقطه در جهت عکس پیش بینی شما باشد ، مانع به آن نقطه بازگردانده می شود.

     نحوه تجارت گزینه های دودویی در Binary.com     تیک های بالا/تیک های پایین خرید تیک های بالا/قراردادهای کم تیک برای پیش بینی بالاترین یا کمترین تیک در بین پنج تیک بعدی.

     • فقط Ups
      • اگر تیک های پی در پی به طور پی در پی بالا می روند ، مبلغی را برنده شوید. قرارداد زمانی از بین می رود که حداقل یک تیک سقوط کند یا برابر هر تیک قبلی باشد.
      • اگر تیک های پی در پی سقوط پی در پی را انجام دهید ، برنده شوید. قرارداد زمانی از بین می رود که حداقل یک تیک بالا بیاید یا برابر هر تیک قبلی باشد.

      محدوده بازارها

      گزینه های دودویی به شما امکان می دهد در طیف وسیعی از بازارهای زیربنایی معامله کنید. یکی از مزایای تجارت گزینه های دودویی این است که شما دارایی واقعی را نمی خرید یا می فروشید ، فقط قراردادی است که نحوه عملکرد آن دارایی را در یک دوره زمانی مشخص می کند. این امر ریسک شما را محدود می کند و شروع به کار برای هر کسی را آسان می کند.


      بازارهای موجود

      نحوه تجارت گزینه های دودویی در Binary.com      جفت های فارکس ماژور ، جفت های جزئی و شاخص های FX هوشمند.


      شاخص های بورس شاخص های
      عمده سهام در سراسر جهان که از بازار فرابورس تهیه شده اند.


      کالاها
      هر چهار فلز گرانبها ، به علاوه انرژی.


      شاخص های مصنوعی شاخص
      های مصنوعی که از نوسانات بازار تقلید می کنند.


      فارکس

      جفت ارزهای اصلی عمده و فرعی معامله کنید ، به علاوه شاخص های Smart FX - شاخص های وزنی که ارزش یک ارز را در برابر سبدی از ارزهای اصلی اندازه گیری می کنند.

      • شاخص AUD - ارزش دلار استرالیا را در برابر سبدی از پنج ارز جهانی (USD ، EUR ، GBP ، JPY ، CAD) اندازه گیری می کند که هر کدام 20 درصد وزن دارند.
      • شاخص یورو - ارزش یورو را در برابر سبدی از پنج ارز جهانی (USD ، AUD ، GBP ، JPY ، CAD) اندازه گیری می کند که هر کدام 20 درصد وزن دارند.
      • شاخص GBP - ارزش پوند انگلیس را در برابر سبدی از پنج ارز جهانی (USD ، EUR ، AUD ، JPY ، CAD) ، هر کدام 20 درصد وزن گیری می کند.
      • شاخص دلار - ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از پنج ارز جهانی (EUR ، GBP ، JPY ، CAD ، AUD) اندازه گیری می کند که هر کدام 20 درصد وزن دارند.


      شاخص های سهام

      از فرصت های هیجان انگیز برای مبادله شاخص های سهام با استفاده از نمودارها و قیمت گذاری در زمان واقعی لذت ببرید.

      شاخص های سهام ما از بازار خارج از بورس (فرابورس)-منابع خارج از مبادلات متمرکز ، تأمین دودویی Binary می شود. لطفاً توجه داشته باشید که به دلیل فرابورس بودن آنها ، قیمت شاخص های سهام ما ممکن است با بورس های متمرکز متفاوت باشد.


      کالاها

      ما هر چهار فلز گرانبها - طلا ، نقره ، پالادیوم و پلاتین - و همچنین انرژی را در لیست کالاهای خود ارائه می دهیم.


      شاخص های مصنوعی

      شاخص های مصنوعی Binary.com ، شاخص های مصنوعی هستند که از نوسانات بازار واقعی تقلید می کنند و برای معاملات 24 ساعته و 7 روزه در دسترس هستند. آنها بر اساس یک مولد عدد تصادفی رمزنگاری شده ایمن هستند که توسط شخص ثالث مستقل برای عدالت مورد بررسی قرار گرفته است.

      شاخص های مصنوعی به شما امکان دسترسی انحصاری به انواع مختلف تجارت مانند بالا/پایین ، لمس/بدون لمس ، ورودی/خروجی ، آسیایی ها ، ارقام ، بازنگری ها ، بازنشانی تماس/بازنشانی دودویی Binary تماس ، گسترش تماس/پخش گسترده ، فقط بالا/فقط پایین ، و بیشتر.

      مثال 1

      معادل دسیمال عدد کسری باینری 1101.0111 به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

      بنابراین مجموعه اعداد باینری کسری شامل ارقام باینری با وزن کمتر از 1 (0^2) خواهد بود، که مشابه با قوانین حاکم در ریاضیات، هر عدد با توان منفی می‌­تواند به صورت کسری با مخرج توان مثبت معرفی شود.

      تبدیل اعداد دسیمال به کسر باینری (Converting Decimal to a Binary Fraction)

      در تبدیل اعداد کسری دسیمال به اعداد باینری کسری از روش مشابه با اعداد صحیح استفاده خواهد شد. با این تفاوت که، به جای تقسیم‌­های متوالی بر 2 جهت مشخص کردن قسمت کسری از روش ضرب‌­های متوالی در 2 استفاده خواهد شد.

      بنابراین جهت تبدیل عدد دسیمال کسری به عدد باینری کسری قسمت صحیح عدد به صورت جداگانه و با استفاده از روش تقسیم‌­های متوالی بر 2 و قسمت کسری (از سمت چپ به راست) با استفاده از روش ضرب­‌های متوالی بر 2 محاسبه خواهند شد.

      روش تقسیم­‌های متوالی بر دو یکی از متداول‌ترین روش­‌ها جهت تبدیل قسمت صحیح عدد دسیمال به اعداد باینری است. در این روش عدد دسیمال به صورت متوالی بر دو تقسیم خواهد شد تا زمانی که خارج قسمت برابر صفر شود. از کنار هم قرار دادن تمام باقی مانده­‌ها به ترتیب از آخرین باقی مانده (MSB) به اول (LSB) معادل باینری عدد دسیمال بدست خواهد آمد.

      بنابراین معادل باینری عدد صحیح دسیمال 118 به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

      معادل باینری عدد صحیح 118 برابر با عدد 1110110 است.

      معادل باینری بخش کسری عدد دسیمال با استفاده از روش ضرب متوالی بر 2 محاسبه خواهد شد. در این روش عدد دسیمال به صورت متوالی بر دو ضرب خواهد شد تا زمانی که بیت (carry) (بیت موجود در سمت چپ نقطه باینری) برابر صفر شود.

      به این ترتیب، زمانی که حاصل فرآیند ضرب بزرگتر از عدد یک باشد، (carry) برابر با یک و اگر حاصل فرآیند ضرب کمتر از یک باشد، (carry) برابر با صفر خواهد بود.

      در صورتی که فرآیند ضرب متوالی به سمت صفر میل نکند، عدد کسری دارای طول بینهایت خواهد بود و با توجه به دقت مورد نیاز، تعداد معادل بیت­ها­ی بدست آمده به عنوان مثال 8 و یا 16 بیت در نظر گرفته خواهد شد.

      بنابراین معادل کسر باینری عدد کسری دسیمال 0.8125 به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

      معادل باینری عدد کسری 0.8125 برابر با عدد 0.1101 است.

      همچنین می­‌توان پاسخ فوق را با استفاده از روش بالا جهت تبدیل کسر باینری به معادل کسری دسیمال به صورت مجدد بررسی کرد:

      مثال 2

      معادل کسر باینری عدد کسری دسیمال 54.6875 به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

      در گام نخست با استفاده از روش تقسیم‌­های 2، عدد صحیح 54 به عدد باینری تبدیل خواهد شد.

      بنابراین معادل باینری عدد صحیح 54 برابر با عدد 110110 است.

      سپس عدد دسیمال کسری 0.6875 با استفاده از روش ضرب متوالی در 2 به کسر باینری تبدیل خواهد شد.

      معادل باینری عدد کسری 0.6875 برابر با عدد 0.1011 است.

      در نهایت با کنار هم قرار دادن دو بخش صحیح و کسری، معادل باینری عدد دسیمال 54.6875 با عدد باینری 0.1011 برابر خواهد بود.

      خلاصه

      جهت تبدیل هر عدد کسری دسیمال به معادل کسری باینری آن، کافیست پس از محاسبه حاصل ضرب عدد دسیمال در عدد 2، رقم (carry) (رقم موجود در سمت چپ نقطه باینری (ممیز)) یادداشت شود. مقدار رقم (carry) همواره برابر با 0 و یا 1 خواهد بود.

      سپس عمل ضرب مجددا برای بخش کسری عدد حاصل از مرحله پیشین تکرار خواهد شد، و این عملیات تا حصول رقم (carry) برابر صفر ادامه خواهد داشت.

      اعداد باینری کسری به صورت عدد 2 با توان منفی نمایش داده خواهد شد.

      جهت تبدیل اعداد دسیمال دارای بخش کسری و صحیح از دو روش تقسیم‌­های متوالی و روش ضرب متوالی استفاده خواهد شد. به این ترتیب، جهت تبدیل بخش صحیح دودویی Binary دسیمال به عدد باینری از روش تقسیم متوالی و جهت تبدیل بخش کسری از روش ضرب متوالی استفاده می­‌شود.

      همچنین بخش صحیح یک عدد دسیمال همواره دارای یک معادل باینری دقیق است، اما قسمت کسری دسیمال ممکن است دارای پاسخ صریح نباشد، زیرا بخش کسری دسیمال، می‌تواند کسری تکراری را ایجاد کند که منجر به تولید بی نهایت عدد باینری می‌شود.

      آپشن باینری

      Diversification

      اخیراً، بسیاری ار افراد در مورد گزینه های باینری صحبت کرده اند. افرادی این سیستم را کلاهبرداری می داند. این ابزار مالی به شما امکان می دهد تا بدون دودویی Binary تلاش زیاد سود کسب کنید. بیایید بررسی کنیم که این پدیده چیست و چگونه کار می کند؟

      تعریف آپشن باینری

      گزینه دودویی نوعی آپشن معمولی است که بر اساس تحقق یک شرط معین در یک زمان معین انجام می شود و به شما این امکان را می دهد تا بدون پیش بینی تغییرات قیمت دارایی سود کسب کنید.

      در حقیقت، یک گزینه باینری ابزار مالی مناسب برای کسب درآمد با حدس و گمان است. با یک مقدار ثابت از وجه انجام می شود، یعنی دارنده آپشن دقیقاً به همان میزان که از قبل توافق شده اشت، تجارت. بسیاری از افراد اصل گزینه های باینری را با یک بازی رولت یا یک شرط بندی مقایسه می کنند که از بعضی جهات نیز درست است.

      اصل آپشن باینری

      سود یک معامله گر به توانایی وی در پیش بینی درست تغییرات قیمت و محاسبه زمان وقوع این امر بستگی دارد. اگر حدس درست باشد، مبلغ از پیش تعیین شده دریافت می شود؛ اگر اشتباهی مرتکب شوید هم، پول سرمایه گذاری شده در گزینه را کاملا از دست می دهید.

      آنچه اهمیت دارد، اندازه تغییرات بوده که اغلب به هیچ وجه نقشی در کسب سود ندارد. واقعیت این امر مهم است. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر معتقد باشد که قیمت یک دارایی تا نقطه ای مشخص افزایش می یابد و گزینه مربوطه را خریداری کند. در صورت اثبات درست بودن این امر، پول دریافت می شود. چقدر قیمت افزایش یافته است، در اینجا قابل توجه نیست واقعیت تغییر در جهت مهم است. اگر برعکس قیمت پایین بیاید، معامله گر پول سرمایه گذاری شده را از دست می دهد. در صورت تغییر قیمت تا پایان دوره توافق شده، همین اتفاق خواهد افتاد. این مساله پایان زمان "تاریخ انقضا" نامیده می شود. این دوره می تواند چند دقیقه یا چند ماه طول بکشد. به طور معمول گزینه های کوتاه مدت محبوب هستند.

      میزان درآمد دریافتی به معاملات بستگی دارد، معمولاً 60-70 درصد از ارزش آپشن ها با سود %100 تعیین می گردد. به عنوان یک قاعده، هرچه پیش بینی سخت تر تر باشد، سود نیز بیشتر می شود. گزینه های دودویی کاملاً قانونی و مبتنی بر صحت یا نادرستی پیش بینی ها عمل می کنند. یعنی تقریباً همه چیز در اینجا به تجار بستگی دارد.

      انواع آپشن باینری

      وفور انواع معاملات در گزینه های باینری تنوع نوع قراردادها را نشان می دهد. اما چندین گونه رایج وجود دارد که معمولاً محبوب ترین آنها هستند.

      • گزینه های Call/Put - ساده ترین و واضح ترین گزینه های باینری. این دودویی Binary نشانگر حرکت پیش بینی قیمت است. اگر تاجر معتقد باشد که قیمت بالا می رود ، گزینه Call را انتخاب می کند. اگر او معتقد است که قیمت کاهش خواهد یافت، گزینه Put را انتخاب می کند. و فرقی نمی کند که مثلاً افزایش قیمت یا افت درصد زیادی داشته باشد، معامله گر باز هم سودی برابر با مبلغی که قبلاً توافق شده بود، دریافت می کند. نوع دارایی که قیمت ها برای آن پیش بینی می شود ناچیز است، می تواند ارز، بیت کوین یا فلزات باشد. پیش بینی های مربوط به تغییرات قیمت معمولاً مبتنی بر آنالیز فنی است؛ چنین گزینه هایی در درجه اول برای مبتدیان توصیه می شود.

      • گزینه های One Touch/ One Touch- گزینه های به اصطلاح "لمسی". یک نوع پیچیده تر از قرارداد باینری است. در اینجا لازم است زمان تماس قیمت با سطح توافق شده را برای زمان مشخصی پیش بینی کنید. فرقی نمی کند قیمت در زمان انجام معامله کجا باشد یا چه مدت در خارج از سطح موردنیاز مانده است. مهم این واقعیت است که قیمت مرز را لمس کند. به محض این که این اتفاق می افتد، معامله گر پول را دریافت می کند. به طور معمول، میزان سود بستگی به مدت زمان قرارداد و شامل مسیری لست که قیمت قبل از رسیدن به سطح مورد نظر پیش خواهد رفت.

      اگر تاجر معتقد باشد که قیمت دودویی Binary به حد مشخصی خواهد رسید، او با گزینه One Touch وارد قرارداد می شود. اما می تواند در نتیجه دقیقاً برعکس عمل کند: این که قیمت به مرز نرسد، پس گزینه No Touch وارد بازی می شود.

      این نوع گزینه با افزایش خطر همراه است و برای مبتدیان توصیه نمی شود.

      • گزینه های محدوده - این نمای پیچیده تری از One Touch است. یک راهروی خاص فراتر از مرز قیمت قبلاً تعیین شده وجود دارد و قیمت فقط نباید آن را لمس کرد بلکه باید تا تاریخ شکست آن را رعایت کند. گزینه های پیش بینی بسیاری وجود دارد، یک معامله گر می تواند هم با نگه داشتن قیمت در یک محدوده مشخص بازی کند و هم برعکس - با پایین آمدن قیمت فراتر از آن و ماندن در آنجا. گزینه ای بسیار پیچیده و دودویی Binary متنوع از گزینه های باینری. وابسته به اندازه دامنه و زمان، می توانید سود بزرگی کسب کنید، اما ریسک در این حالت بسیار بیشتر است. فقط برای تجار با تجربه توصیه می شود.

      جوانب مثبت و منفی تجارت باینری

      جوانب مثبت و منفی تجارت آپشن باینری

      گزینه های دودویی دائماً مورد بحث قرار می گیرند. بسیاری از شرکت های کلاهبرداری، که قول ثروت فوری را می دهند، اما چیزی برای مشتریانشان نمی گذارند نیز در این پیش زمینه نقش ایفا کرده اند.

      • • افزایش سود. برخلاف معاملات در فارکس ، گزینه های باینری می توانند فرصتی برای افزایش سریع درآمد را فراهم کنند. این خطر از دست دادن پول را نیز افزایش می دهد.
      • • سود در یک بازه زمانی کوتاه. با استفاده از گزینه های کوتاه مدت می توانید در مدت چند ثانیه به معنای واقعی دودویی Binary کلمه درآمد کسب کنید. البته با تجربه مناسب.
      • • هیچ اشاره ای به دامنه قیمت ندارد. کافی است قیمت را به معنای واقعی کلمه با یک امتیاز تغییر دهید تا درآمد کسب کنید.
      • • راحتی. شما می توانید به معنای واقعی کلمه در هر پلتفرم ، رایانه ، تلفن هوشمند ، تبلت یا لپ تاپ تجارت کنید.
      • • عدم توانایی بستن معاملات به تنهایی. گزینه های دودویی با پیش بینی کار می کنند، هیچ راهی برای مداخله در تجارت یا تأثیرگذاری بر آنها وجود ندارد.
      • • سود بالقوه از قبل تعیین شده است. افزایش آن در طول مناقصه غیرممکن است. استثنا شرط دو برابر شدن است، اما این یک تصمیم خطرناک و پرخطر است.
      • • تقلب و خطر. با توجه به تعداد زیادی از شرکت های کلاهبردار، به راحتی می توانید طعمه دلالان بی پروا بشوید. همچنین بدون تجربه کافی و درک شرایط احتمال از دست دادن پول زیاد است.

      همانطور که مشاهده می کنید گزینه های باینری یک ابزار مالی مقرون به صرفه برای درآمدزایی هستند. اما با خطرات نیز همراه هستند. بنابراین، برای به دست آوردن تجربه و درک توصیه می شود برای تجارت با گزینه های باینری با هزینه نسبتاً کم شروع کنید.

      اگر برای شما راحت تر است از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت های ما در شبکه های اجتماعی مشترک شوید!

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا